HTTP/1.1 301 Moved Permanently Server: JSP3/2.0.14 Date: Tue, 02 Jul 2019 16:52:29 GMT Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Content-Length: 0 Connection: keep-alive Location: https://ke.eoffcn.com/category/13 Set-Cookie: XSRF-TOKEN=eyJpdiI6InV0Q0tpVVY0bFhpMEVLdXFPczV5Q0E9PSIsInZhbHVlIjoiRDBmRkZsMVEwelNoY08rdk1mZWlcL3FrT2lqZktGXC9XUWdoRGh3OStPMkE0OWk4Vk9mSFwvd1NEMldrVUpjb3dlOCIsIm1hYyI6ImI4MjY4YjVmNTg1YzYyMmQ3ZjNmNjkwZWMyNWNjNTRjN2JlNzQ1ZmUxNGQ1YjVkMWVjN2M0NGIyNjQyMmVjYzMifQ%3D%3D; expires=Tue, 02-Jul-2019 18:52:29 GMT; Max-Age=7200; path=/;HttpOnly;Secure Set-Cookie: eoffcn_session=eyJpdiI6IllFMmlkSnpBajJSWnd1VnRac3BVUFE9PSIsInZhbHVlIjoiNDRra0k5YWR0MnZxbjRiclQ1SlF1ZlFRZk9ERTFCaGpTSHBmXC9va1Jta1RnSlBWcndkOWowaXhLTFBjb0tsZE8iLCJtYWMiOiJjMjFkZTlhNTBjMTljNDVhYjNhNTY3MWE2YWI0MGVkOWExMDY2YjAyZWZjNjRiMDhkNmI4MDQ1ZDUwYTg1ZmE5In0%3D; expires=Tue, 02-Jul-2019 18:52:29 GMT; Max-Age=7200; path=/; httponly;HttpOnly;Secure Accept-Ranges: bytes X-XSS-Protection: 0 Ohc-File-Size: 0 Timing-Allow-Origin: *